Family 659 members:

dvir_GLEANR_16862
dvir_GLEANR_17597
dvir_GLEANR_5116