Indiana University Bloomington

Teaching Members

Yingling Bao
lecturer
yingbao@indiana.edu
GA 2023
(812) 855-5619

Yea-Fen Chen

Professor
Director of Chinese Flagship Program
yeafen@indiana.edu
GA 2030
(812) 855-4249

Xiaoying Liles

Lecturer
dingxiao@indiana.edu
GA 2023
(812) 855-5180

Chien-Jer Charles Lin

Associate Professor
Director of Undergraduate Studies
chiclin@indiana.edu
GA 2073
(812) 855-5180

Manlin Luo
Associate Professor
luom@indiana.edu
GA 2058
(812)-856-0833

Henghua Su

Assistant Professor
Chinese Language Program Coordinator
hengsu@indiana.edu
GA 2027
(812)-855-8763

Tie Xiao
Assistant Professor
tiexiao@indiana.edu
GA 2077
(812)-855-7109

Current AI

Gao Chiang Li Chen Wang
Gao Laoshi Chiang Laoshi Li Laoshi Chen Laoshi Wang Laoshi
Liu Li Chang Weng Sun
Liu Laoshi Li Laoshi Chang Laoshi Weng Laoshi Sun Laoshi
Lin Zheng Hung
Lin Laoshi Zheng Laoshi Hung Laoshi

© Photos on this page are originally taken by Chinese photographer, Zhijun Tao.