zulu image

zulu image

zulu image

 


IZINGANEKWANE

1. Imbila yeswela umsila ngokuyalezela
    Text | Audio | Homework

 

2. Umfana namankentshana
    Text | Audio| Homework | Practice 1, 2, 3, 4, 5, 6

 

3. Nyoni yami wothi khihli!
    Text | Audio| Homework

 

4. Iselesele nenkomo
    Text | Audio | Homework | Practice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

 

5. Isalukazi sobhici
    Text | Audio | Homework | Practice 1, 2

 


AMACULO/IZINGOMA

1. Ibhola lethu
    Text | Audio | Video | Homework

 

2. Woza Friday
    Text | Audio | Video | Homework

 

3. Wath' ufun' ukugana
    Text | Audio | Video | Homework

 

4. Umaqondana
    Text | Audio | Video | Homework

 

5. Izindunduma
    Text | Audio | Video | Homework