isalukazi

Gcwalisa ezikhaleni ngegama elilungile.

   Inkosi      nesalukazi      sasinobhici      zabizwa esigodlweni      zingafuni ukubhekana   
1. yakhathazeka kakhulu ngalesimo sendodana yayo eyayingenankosikazi.
2. Izintombi ukuzozama inhlanhla yokuthandwa yinkosana.
3. Lapho izintombi sezizofika eduze nesigodlo zazihlangana esidala kakhulu.
4. Isalukazi sasingabukeki kahle ebusweni ngoba .
5. Izintombi ezinhle zazifulathela nesalukazi sobhici