isalukazi

Gcwalisa ezikhaleni ngegama elilungile.

   ihlangabeza      nogogo wakhe      Siyakwemukela      wesula isalukazi      zakuleyondawo   
6. UNtombinkulu, wayehlala ngoba abazali bakhe bashona esemncane kakhulu.
7. Wayezazi ukuthi akayena umuntu omuhle njengezinye izintombi .
8. Wamamatheka wayesekhipha iduku lakhe lokufinya ubhici ebusweni.
9. Inkosana yahamba kancane iqonde esangweni uNtombinkulu.
10. Yathi kuye, “Ndlovukazi! !”